czwartek, 27 sierpnia 2015

Ordynacja proporcjonalna jest wadą ustrojową!

Dlaczego ordynacja wyborcza jest taka ważna?

Najważniejszym organem demokratycznego państwa jest ustanawiający prawo Sejm, a najważniejszym rozstrzygnięciem ustrojowym jest sposób, w jaki Nar.d wyłania jego skład. Sposób dokonania tego rozstrzygnięcia określa ordynacja wyborcza. Od tego, jak jest ona skonstruowana, zależy personalny skład Sejmu, a co za tym idzie, jakość ustanawianego prawa i wyłanianego rządu. Ordynacja wyborcza nie jest, jak nam próbują wmówić politycy, jedynie mało istotnym szczegółem technicznym. Wyb.r systemu wyborczego określa całą filozofię ustroju demokratycznego. To z niego wynika mechanizm wyłaniania osób biorących odpowiedzialność za sprawowanie władzy i administrowanie krajem oraz pośrednio – sposób prowadzenia polityki. System wyborczy oparty na jednomandatowych okręgach wyborczych odpowiednio kształtuje nasze elity, promuje właściwe cechy osobowości i charakteru, rozwija kulturę polityczną, formuje świadomość obywatelską, wpływa na moralną stronę życia publicznego. 


Ordynacja proporcjonalna jest wadą ustrojową! 

Polacy nie ufają własnemu parlamentowi – Sejm jest jedną z najgorzej ocenianych instytucji
państwowych. Trzeba pamiętać, że:
  • System proporcjonalny nadmiernie upartyjnia wybory. Odsuwa obywateli od osób sprawujących władzę i od wywierania realnego wpływu na elekcję posłów. Jednocześnie z posłów czyni marionetki, całkowicie zależne od aparatu partyjnego
  • System proporcjonalny skutkuje rozdrobnieniem partii w parlamencie. Zmusza do tworzenia powyborczych koalicji, przez co rozmywa się odpowiedzialność wybranych przez Naród posłów
  • System proporcjonalny mniejszym partiom daje dużą władzę, często nieproporcjonalną do ich wyniku wyborczego

Brak zaufania do Sejmu trwa od kilkunastu lat. Z krótkimi przerwami na okresy powyborcze.
Trwa niezależnie od tego, kt.ra partia dominuje w danej kadencji. Według badania CBOS
z grudnia 2013 r. ponad dwie trzecie Polak. w (68 proc.) źle ocenia jego pracę. Ogromna
większość badanych uważa, że ma on niewielki społeczny autorytet (85 proc.), a jedynie nieliczni są przeciwnego zdania (5 proc.). Ponadto wśród ankietowanych tylko 8 proc. uważa, że działa on dla dobra Polski. Znakomita większość jest przekonana, że działa on głównie dla dobra partii i polityków. Tak uważa aż 82 proc. ankietowanych! Brak zaufania do Sejmu jest więc problem strukturalnym – taki stan rzeczy nie wynika bowiem z winy jednej partii.