wtorek, 24 grudnia 2013

Chorzowskie Getto ?

Polityka społeczna propagowana przez państwa stowarzyszone w UE podejmuje szeroki zakres przeciwdziałań zapobiegając wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną osob zagrożonych. Taki rodzaj zagrożenia wykluczeniem społecznym to obecnie problem złożony. Dotyka zarówno rodziny jak i osoby samotne. Jest to problem nie tylko ogólnopolski. W wielu śląskich miastach ich mieszkańcy, po likwidacji kombinatów przemysłowych są zagrożeni wykluczeniem społecznym, które ściśle łączy się z szeregiem problemów społecznych, min. takich jak: bezrobocie, utrata pracy, konflikty rodzinne, przemoc, uzależnienia, zaniedbywanie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych itp.
            
Wszelkie działania prospołeczne, które będą odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego są jak najbardziej potrzebne. Podejmowanie takich działań powinno obejmować zwiększenie motywacji do pracy, podniesienie poczucia własnej wartości oraz inicjować próby w celu zmiany dotychczasowego stylu życia. Są to dla wielu miast polskich zobowiązania ustawowe. Główną przesłanką do tworzenia programów przeciwdziałaniu takim zjawiskom jest zawsze ochrona rodziny. Celem każdego samorządu lokalnego powinno być zmotywowanie do podjęcia działań przez lokalne instytucje i organizacje zmierzające do współpracy w tworzeniu skoordynowanego i efektywnego systemu oparcia w stosunku do osób zagrożonych takim wykluczeniem.
W kontekście tych ogólnoeuropejskich założeń i działań prospołecznych Prezydent Miasta Chorzowa, złożył project uchwały, na sesji Rady Miasta - Aby mieszkańcy Chorzowa w trudnej sytuacji zarówno zawodowej i społecznej byli izolowani ! Czy intencją takiego rozwiązania miałoby być spowodowanie utworzenia patologii na obrzeżach miasta ? Swoim działaniem chciałby spowodować przesiedlenia tam mieszkańców po wyrokach eksmisyjnych, oraz ulokować osoby nadużywające alkohol ! W jakim celu Prezydent chciałby rozbudować i zagospodarować ul. Inwalidzką ?
Na sesji Rady Miasta A. Kotala mówił, że na mieszkanie w centrach miast nie wszystkich stać i nie byłoby w tym nic zadziwiającego, gdyby nie stwierdzenie jego, że na obrzeżach miasta -..“na mieszkania komunalne meldowano rodziny patologiczne. Powodowało to, że po jej wprowadzeniu pozostałe rodziny były tym zniesmaczone, bo to generowało imprezy, libacje“.. Większość skarg rzekomo dotyczy tych problemów. Prezydent podkreśliłże dostosowanie budynku przy ul. Inwalidzkiej w Chorzowie i ...skierowanie tam rodzin dysfunkcjonalnych jest uzasadnione...." 
A. Kotala zapomniał wyjaśnić co rozumie przez pojęcie rodzin dysfunkcyjnych ! Przekonywał również, że w budynku będą lokale tymczasowe i socjalne. - …Takie lokale są najbardziej uciążliwe do mieszkańców, rodzin normalnie funkcjonujących. Są osoby uciążliwe, pijane biegające po klatkach. Te osoby znajdą tam swoje miejsce…(Chorzowianin.pl zapis z sesji RM)
Podejmowanie takich działań jest społecznie szkodliwe i należy przeciwstawiać się takiej postawie społecznej, którą reprezentuje Prezydent Miasta Chorzowa. Spychanie na margines społeczny ludzi czy to z przejściowymi kłopotami życiowymi, czy osób uzależnionych jest obce Radnym Chorzowa i dlatego nie wyrazili na to zgody. Nie można w ten sposób postępować i marginalizować ludzkiego nieszczęścia. Nikt nie ma uprawnień by podejmować działania w celu modernizacji baraków poprzemysłowych  lub budowy na obrzeżach miast innych baraków, czy innego tego typu kompleksów na mieszkania. Plan Prezydenta jest przejrzysty - chce tam ściągać i przesiedlać również "podejrzanych" mieszkańców ! Radni Chorzowa są absolutnie oburzeni tym faktem.
Wieczorami będzie strach chodzić w takich dziwnych miejscach nawet na spacery z psem. Powinnością administracji publicznej i celem działań prospołecznych musi być umożliwienie integracji społecznej oraz spowodowanie adaptacji mieszkań na socjalne w różnych rejonach miasta, a nie w sposób niehumanitarny powodować izolację społeczną oraz izolację mieszkańców borykających się z trudną i przejściową życiową sytuacjąPromowanie integracji wszystkich członków społeczeństwa, a w szczególności tych znajdujących się na jego marginesachjest fundamentalnym celem Unii Europejskiej oraz zgodne z działaniami Klubu Wspólnego Chorzowa. Dobrobyt społeczny i systemy wsparcia wdrożone w całej Europie odzwierciedlają powszechnie uznaną wspólną wartość spójności społecznej. Jesteśmy przeciwni działaniom Prezydenta i jego doradców by w naszym mieście była wprowadzana izolacja grupy ludzi, która jest społecznie wykluczone, z przyczyn takich jak: inwalidztwo, niski poziom kwalifikacji zawodowych, życie w miejscach o ograniczonym dostępie do usług czy też z powodu problemów zdrowotnych.
Nie tylko Klub Wspólnego Chorzowa jest zdecydowanie przeciwny w podejmowaniu takich Prezydenckich rozwiązań, ale również całe śląskie społeczeństwo !
Komentarz:

Klub Wspólnego Chorzowa jest przeciwny i nie wyraża zgody na nabycie budynku przy ul. Inwalidzkiej  –  budynek jest ulokowany w środku strefy przemysłowej, budowanie tam mieszkań jest niehumanitarne. Adoptowanie na lokale tymczasowe budynku dawnego baraku Tramwajów Śląskich zlokalizowanego pomiędzy zajezdnią tramwajową, a firmami przemysłowo produkcyjnymi jest błędem, a eksmitowanie lub przenoszenie obywateli Chorzowa w to miejsce jest nieludzkie. Obowiązkiem samorządu lokalnego jest przede wszystkim zagwarantowanie i promowanie integracji społecznej. Analiza społeczna wskazuje że członkowie pokrzywdzonych grup często potrzebują bardziej wszechstronnych strategii pomocy, obejmującej między innymi zindywidualizowane wsparcie, nakierowane również na ich rodziny, a nie w żadnym wypadku powodowanie izolacji społecznej.